Regulamin Programu Partnerskiego

§1
Definicje

Pojęcia użyte Regulaminie:

 • Operator – JSK Internet z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanych Pól 36;
 • Partner – Podmiot gospodarczy zarejestrowany w Programie Partnerskim JSK Internet;
 • Strona/y – JSK Internet oraz Partner;
 • Klient Operatora - osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów, która opłaciła co najmniej jedną fakturę VAT z tytułu sprzedaży świadczenia usługi przez JSK Internet;
 • Klient Partnera – Klient z którym Partner zawarł umowę dystrybucji w zakresie usług JSK Internet;
 • Program Partnerski – dobrowolna i niewyłączna współpraca pomiędzy Stronami polegająca na dystrybucji usług Operatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 • Panel Partnera – serwis internetowy www dostępny pod adresem https://www.jskinternet.pl/pl/panel umożliwiający realizowanie postanowień niniejszego regulaminu;
 • Usługi – oferowane przez JSK Internet usługi wymienione w Panelu Partnera, które mogą być przedmiotem umów dystrybucyjnych oraz zamówień zawieranych lub realizowanych w imieniu i/lub na rzecz Operatora;
 • Oprogramowanie– system WebAdministrator wraz modułami w konfiguracji umożliwiającej świadczenie Usług;
 • Licencja SaaS – (Software as a Service) – oprogramowanie jako usługa, model dystrybucji Oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez Operatora użytkownikom poprzez sieć internet.
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

§2
Przedmiot regulaminu

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Stronami Programu Partnerskiego, w ramach którego Partner jest dystrybutorem Usług Operatora.
 2. Rejestrując się w Programie Partnerskim Partner akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

§3
Usługi

 1. Usługi będące przedmiotem współpracy Stron wyszczególniono w Panelu Partnera.
 2. Ilość, rodzaj oraz specyfikacja Usług może ulec zmianie w dowolnym momencie, w trakcie współpracy Stron i jest uzależniona od aktualnej oferty Operatora, a także wypełniania warunków współpracy przez Partnera.
 3. Partner jest informowany o zmianach w specyfikacji oraz cenie Usług za pośrednictwem Panelu Partnera. Zmiany w ofercie Operatora obowiązują Strony od momentu opublikowania zmian w Panelu Partnera.

§4
Wynagrodzenie i prowizje

 1. Partner jest uprawniony do dystrybucji Usług Operatora na zasadach, warunkach i cenach określonych w Panelu Partnera.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości prowizji w dowolnym momencie współpracy z wyprzedzeniem minimum trzydziestu (14) dni kalendarzowych. Zmiany wysokości prowizji obowiązują Strony z momentem ich opublikowania w Panelu Partnera.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączona zostaje możliwość domagania się przez każdą ze Stron jakiejkolwiek rekompensaty czy zwrotu wydatków i/lub kosztów związanych ze współpracą, chyba że Strony postanowią inaczej w drodze odrębnych ustaleń.
 4. Rozróżniane są 3 (trzy) poziomy prowizji udzielanych Partnerowi, które są uzależnione od uzyskanych przez Partnerów wyników dystrybucji Usług:
 1. I poziom rabatowy – 1-4 licencji udzielonych Klientom danego Partnera;
 2. II poziom rabatowy – 5-9 licencji udzielonych Klientom danego Partnera;
 3. III poziom rabatowy – 10 i więcej licencji udzielonych Klientom danego Partnera.
 1. Ilość zakupionych licencji, która decyduje o poziomie prowizyjnym naliczana jest dla każdej Usługi odrębnie.
 2. Operator honoruje dwa modele rozliczeń z Partnerami:
 1. Rozliczenia uzyskane z bezpośredniej sprzedaży. Obowiązuje w sytuacji dokonania zakupu Usług przez Partnera bezpośrednio u Operatora. W tym modelu prowizja jest odliczana od ceny podstawowej Usługi.
 2. Rozliczenia uzyskane ze sprzedaży pośredniej. Ma zastosowanie w momencie opłacenia Usług przez Klienta Partnera. Partner jest informowany o aktualnym stanie swoich rozliczeń. Rozliczenie jest możliwe w momencie gdy suma prowizji do wypłaty przekracza 300 PLN netto i Partner wystawi stosowną fakturę proformę dla Operatora. Wyjątkiem od reguły stanowi ostatni miesiąc każdego roku kalendarzowego. Wówczas Partner ma obowiązek wystawić fakturę na wysokość uzyskanych prowizji bez względu czy przekroczyła ona 300 PLN netto. Operator zobowiązuje się do uregulowania poprawnie wystawionych faktur do 14 dni od daty ich doręczenia.
 1. Do wyników dystrybucji Partnera wliczają się tylko i wyłącznie zakupy Usług dokonane z wykorzystaniem Panelu Partnera. Zakupy dokonane w jakiejkolwiek innej formie, nawet z podaniem takich samych danych Klienta Partnera nie zostaną zaliczone do wyniku dystrybucji Partnera w Programie Partnerskim chyba, że Partner będzie w stanie jednoznacznie wykazać, iż dany zakup powstał na wskutek jego rekomendacji.

 

§5
Zasady współpracy

 1. Partner, który jest zainteresowany współpracą w ramach Programu Partnerskiego musi zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu oraz zarejestrować konto w Panelu Partnerskim.
 2. Współpraca Stron w ramach Programu Partnerskiego odbywa się z wykorzystaniem Panelu Partnera.
 3. Korzystanie z Panelu Partnera polega na zalogowaniu się do Panelu Partnera i samodzielnym dokonaniu przez Partnera wyboru Usług poprzez:
 1. wypełnienie odpowiednich formularzy;
 2. dokonanie akceptacji stosownych specyfikacji lub licencji, a także opłaceniu Usług.
 1. Partner jest uprawniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży Usług Klientom Partnera. Powyższe ceny nie mogą być niższe od cen zakupu Usług od Operatora w ramach Programu Partnerskiego.
 2. Korzystanie z Usług Operatora odbywa się na zasadach określonych w licencji i specyfikacjach ustanowionych przez Operatora dla poszczególnych Usług.
 3. Partner przez cały okres współpracy ma dostęp do pomocy technicznej ze strony Operatora, świadczonej w Dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 telefonicznie i mailowo na pomoc@jskinternet.pl
 4. Partner na okres współpracy uzyskuje prawo dostępu do wersji testowej usługi. Udostępnione Partnerowi wersje testowe są przeznaczone wyłącznie do celów testowych.
 5. Po pierwszym zakupie Partner jest uprawniony umieścić w ramach zasobów posiadanej przez siebie witryny internetowej znak graficzny pt. „Autoryzowany Partner JSK Internet” z  linkiem do podstrony w serwisie jskinternet.pl, na której będzie zawarta informacja potwierdzająca fakt współpracy Operatora z Partnerem.
 6. Partner jest zobowiązany do przedstawienia Klientom Partnera do akceptacji specyfikacji usługi oraz licencji, których treść umieszczono w Panelu Partnera. Partner nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w umowach licencyjnych zawieranych z Klientami Partnera.
 7. Brak akceptacji przez Klienta Partnera specyfikacji Usługi oraz licencji wyklucza możliwość przyjęcia przez Partnera zamówienia.

§6
Wizerunek JSK Internet

 1. Partner nie może działać na szkodę Operatora, a w szczególności nie podejmować i angażować się w żadną aktywność w żadnym z mediów tradycyjnych – takich jak radio, prasa, telewizja – i/lub mediów internetowych, a także innych niewymienionych powyżej, które mogą naruszyć wizerunek i dobra osobiste Operatora.
 2. Partner nie jest upoważniony do działania w imieniu Operatora innym niż określonych w ramach współpracy w Programie Partnerskim.
 3. Partner na swojej stronie internetowej będzie korzystał z materiałów Operatora, które otrzymał w tym celu od Operatora.
 4. Operator udostępnia Partnerowi aktualnie materiały reklamowe poprzez Panel Partnera.
 5. Na okres trwania współpracy z Operatorem, Partner zobowiązuje się do:
  1. stworzenia i utrzymania podstrony w serwisie www Partnera dotyczącej usług Operatora.
  2. nie modyfikowania znaków i materiałów reklamowych przekazanych przez Operatora.
  3. W zależności od wymogów specyfikacji usługi umieszczenia na stronie internetowej prowadzonym przez Klienta Partnera z wykorzystaniem Oprogramowania, informacji, że korzysta z Oprogramowania Operatora poprzez umieszczenie na każdej stronie w stopce widocznego oznaczenia wraz z linkiem odsyłającym bezpośrednio na stronę internetową Operatora.

§7
Okres obowiązywania współpracy i warunki zakończenia

 1. Współpraca pomiędzy Stronami w ramach Programu Partnerskiego zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Operator jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Operator jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Partnera w jeden z dowolnie wybranych sposobów: pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną (papierową).
 3. Partner jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny poprzez poinformowanie o tym Operatora mailowo pod adresem pomoc@jskinternet.pl
 4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony stwierdzają, że wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej współpracy nie skutkuje samo przez się powstaniem jakiegokolwiek roszczenia wobec Operatora o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, z wyjątkiem roszczenia o odszkodowanie, którego podstawę stanowiłoby naruszenie Regulaminu przez Operatora.
 5. W przypadku rozwiązania współpracy przez Strony, Operator zobowiązuje się wypłacać prowizję Partnerowi dla niezakończonych usług Klientów Partnera na warunkach określonych w Panelu Partnera do momentu ich wygaśnięcia.

§8
Prawa własności

Warunki korzystania z licencji SaaS ujęte są w oddzielnym dokumencie pt Licencja SaaS na oprogramowanie aplikacyjne WebAdministrator.

 

§9
Zachowanie poufności

 1. Wszystkie aspekty i warunki współpracy pomiędzy Stronami są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (Informacje Poufne), w szczególności dane dotyczące Operatora, stosowanych przez Operatora zasad, polityk, strategii i planów sprzedaży usług, marketingu.
 2. Strony  zezwalają na umieszczenie na swoich stronach internetowych porfolio  z realizacji wykorzystujących Oprogramowanie.
 3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji poufnych, w posiadanie których wejdą w trakcie współpracy, w szczególności:
  1. nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie ich w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody;
  2. niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie współpracy w sposób inny niż w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy;
  3. zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Stron, którym informacje poufne zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody;
  4. zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji poufnych.
 4. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o każdym przypadku ujawnienia informacji poufnych.
 5. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych jest uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych w przypadkach przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności drugą Stronę.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Żadna ze Stron nie może formułować jakichkolwiek publicznych oświadczeń dotyczących współpracy w ramach Programu Partnerskiego bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności drugiej Strony.
 3. Partner nie może dokonać przelewu praw (wierzytelności) wynikających ze współpracy w ramach Programu Partnerskiego bez uprzedniej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie (lub kilka z nich) niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane zostało wystąpieniem Siły Wyższej.
 6. Partner jest informowany przez Operatora o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych.
do góry